ROSA

ROSA staat voor Regels Op Stap Almere. Deze regels zijn opgesteld door de deelnemende uitgaansgelegenheden. Portiers van de deze uitgaansgelegenheden letten bijvoorbeeld op je leeftijd, je kleding, je houding, eventueel drugsgebruik en of overmatig alcoholgebruik, doelgroep van de zaak, enzovoort. Iemand weigeren op basis van persoonlijke, uiterlijke kenmerken mag niet.

De uitgaansgelegenheden, vaak cafés en discotheken, die meedoen met ROSA hebben bij de ingang een bordje hangen met ROSA erop.

Organisatie
Achter ROSA zit de organisatie Panel Deurbeleid. Dit panel bestaat uit vertegenwoordigers van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, de politie, de horeca en een onafhankelijke vertegenwoordiging van jongeren.

Het panel luistert naar je klacht en bespreekt dit – samen met jou, als je dat wilt – met de horecagelegenheid waar je bent geweigerd. Daarna informeert het panel jou schriftelijk over de uitkomst hiervan.

Blijkt je vraag terecht te zijn dan vraagt het panel aan de eigenaar om de regels beter toe te passen of te veranderen. Ook kan het panel een waarschuwing geven.

Doel
Het doel van de organisatie is dat uitgaan in Almere vooral leuk en veilig is. Gelukkig komen jongeren er in veel gevallen wel uit met de horecaondernemer, omdat het vaak gaat over (onduidelijke) communicatie.

Klacht indienen

Vul onderstaand formulier in om je klacht kenbaar te maken

Binnen zeven dagen na de weigering kun je je klacht indienen bij de betreffende horecaondernemer. Daarvoor kun je met hem/haar een afspraak maken.
Wil je dat er iemand van ROSA bij aanwezig is, spreek dan een bericht en je telefoonnummer in op 036 - 529 76 70. Rosa neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
* Zijn verplicht om in te vullen.
** De horecaondernemer is verplicht de reden van weigering te noemen

ROSA Horeca
Een lijst met aan ROSA verbinden horecagelegenheden kun je vinden via de website van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Almere.

Contact

ROSA, Regels Op Stap Almere
Flevostraat 10
1315 CC  Almere

Telefoon: 036 – 529 76 70
e-mail: info@bureaugelijkebehandeling.nl

Bij telefonisch contact kun je eventueel de voicemail inspreken.
Je wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Minimale leeftijd en legitimatie

 • Vanaf 14 jaar is men verplicht een legitimatiebewijs bij zich te dragen.
 • Aan jongeren vanaf 18 jaar mag alcoholische drank worden geschonken.
 • Een ondernemer mag zelf een leeftijdsgrens instellen voor de gasten van zijn gelegenheid.

Houding bezoeker aan de deur

 • Bezoekers mogen zich niet agressief of hinderlijk gedragen bij de entree, op het terras of in de horecagelegenheid.
 • Bezoekers die weigeren entreegeld te betalen wanneer dit is vereist, worden geweigerd.
 • Bezoekers die weigeren door een metaaldetector te lopen, worden geweigerd.
 • Ter bescherming van eigen en/of andermans veiligheid kunnen bezoekers worden gefouilleerd/gedetecteerd. Als men hieraan geen medewerking verleent, wordt de toegang geweigerd.
 • Vrouwelijke bezoekers mogen vragen om gefouilleerd te worden door een (hiertoe bevoegd) vrouwelijk personeelslid.
 • Aanwijzingen van een horecaondernemer of het horecapersoneel moeten worden opgevolgd.

Recht van weigeren

 • De horecaondernemer mag op grond van een vermoeden van een veiligheidsrisico (bijvoorbeeld met het oog op overlast en/of geweld) groepen bezoekers weigeren.
 • Als het toegestane maximum aantal bezoekers dreigt te worden overschreden mag de horecaondernemer bezoekers de toegang weigeren.

Overlast alcohol en drugs

 • Toegang mag worden geweigerd aan personen die in welke vorm dan ook, overlast voor de omgeving veroorzaken.
 • Personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang tot de horecagelegenheid en/ of het bijbehorende terras geweigerd.
 • Het gebruiken of verhandelen van (hard)drugs is ten strengste verboden.
 • Het bezit van (hard)drugs is voldoende reden om de toegang te ontzeggen.

Steek- en vuurwapens

 • Het bij zich dragen van wapens – of voorwerpen die als wapen kunnen dienen – is ten strengste verboden. Daar waar in Almere het messenverbod (in de APV) geldt, is men verplicht het mes af te geven en (indien aanwezig) te laten opbergen in een wapenkluis. Indien men dit weigert, wordt de toegang ontzegd.
 • Bij het aantreffen van een wapen (zoals bedoeld in de Wet Wapens en Munitie) wordt altijd de politie geïnformeerd en wordt de bezoeker de toegang tot de horecagelegenheid ontzegd.

Vernieling en vandalisme

 • Bezoekers die zich bij het verlaten van een horecagelegenheid luidruchtig gedragen, vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten, wildplassen of anderszins overlast voor de omgeving veroorzaken, kan de toegang tot de betreffende gelegenheid – tijdelijk – worden ontzegd.

Huisregels Horeca

 • De verantwoordelijkheid van de ondernemer De horecaondernemer dient de bedrijfsvoering van zijn gelegenheid volgens wettelijke regelgeving op orde te hebben.

Hinderlijk gedrag of ongewenste intimiteiten

 • Handelingen en uitlatingen die duiden op discriminatie zijn verboden. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt in eerste instantie een waarschuwing. Bij herhaling van dat gedrag wordt de bezoeker verwijderd.
 • Afhankelijk van de ernst van het gedrag kan door de horecaondernemer een lokaalverbod worden opgelegd.

Consumptie

 • De bezoeker is verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen de gelegenheid of op het terras te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan dat bezoekers zelf drank en/of etenswaren mee naar binnen nemen.

Garderobe

 • Als in een horecagelegenheid aangegeven is dat gebruik van de garderobe verplicht is, dient de bezoeker zich aan dit voorschrift te houden.
 • Zonder geldig bewijs worden geen jassen teruggegeven. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eigendommen die worden achtergelaten in jassen, tassen e.d…

Eigendommen bezoekers

 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. Ondernemers zijn niet aansprakelijk in geval van diefstal, vermissing en/of beschadiging.

Eigendommen horecaondernemer

 • Bezoekers mogen zonder toestemming geen eigendommen van de Ondernemer meenemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook voor flessen of glazen. Wie beschadiging veroorzaakt, moet betalen voor reparatie of vervanging.

Calamiteiten

 • Bij mogelijke calamiteiten moeten de bezoekers te allen tijde de instructies van de horecaondernemer en/of het –personeel opvolgen.

Klachten

 • Klachten van welke aard dan ook kan de bezoeker bij de horecaondernemer melden.
 • Klachten over discriminatie kunnen worden ingediend bij het panel deurbeleid. Dat kan per e-mail info@bureaugelijkebehandeling.nl, door het klachtenformulier in te vullen op de site.