Regels

Minimale leeftijd en legitimatie

 • Vanaf 14 jaar is men verplicht een legitimatiebewijs bij zich te dragen.
 • Aan jongeren vanaf 18 jaar mag alcoholische drank worden geschonken.
 • Een ondernemer mag zelf een leeftijdsgrens instellen voor de gasten van zijn gelegenheid.

Houding bezoeker aan de deur

 • Bezoekers mogen zich niet agressief of hinderlijk gedragen bij de entree, op het terras of in de horecagelegenheid.
 • Bezoekers die weigeren entreegeld te betalen wanneer dit is vereist, worden geweigerd.
 • Bezoekers die weigeren door een metaaldetector te lopen, worden geweigerd.
 • Ter bescherming van eigen en/of andermans veiligheid kunnen bezoekers worden gefouilleerd/gedetecteerd. Als men hieraan geen medewerking verleent, wordt de toegang geweigerd.
 • Vrouwelijke bezoekers mogen vragen om gefouilleerd te worden door een (hiertoe bevoegd) vrouwelijk personeelslid.
 • Aanwijzingen van een horecaondernemer of het horecapersoneel moeten worden opgevolgd.

Recht van weigeren

 • De horecaondernemer mag op grond van een vermoeden van een veiligheidsrisico (bijvoorbeeld met het oog op overlast en/of geweld) groepen bezoekers weigeren.
 • Als het toegestane maximum aantal bezoekers dreigt te worden overschreden mag de horecaondernemer bezoekers de toegang weigeren.

Weigeringgronden ten aanzien van kleding

 • De ondernemer heeft het recht bezoekers toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. De gehanteerde “dresscode” moet wel aan de deur of bij aankondiging van een besloten feest duidelijk zijn gecommuniceerd.

Overlast alcohol en drugs

 • Toegang mag worden geweigerd aan personen die in welke vorm dan ook, overlast voor de omgeving veroorzaken.
 • Personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang tot de horecagelegenheid en/ of het bijbehorende terras geweigerd.
 • Het gebruiken of verhandelen van (hard)drugs is ten strengste verboden.
 • Het bezit van (hard)drugs is voldoende reden om de toegang te ontzeggen.

Steek- en vuurwapens

 • Het bij zich dragen van wapens – of voorwerpen die als wapen kunnen dienen - is ten strengste verboden. Daar waar in Almere het messenverbod (in de APV) geldt, is men verplicht het mes af te geven en (indien aanwezig) te laten opbergen in een wapenkluis. Indien men dit weigert, wordt de toegang ontzegd.
 • Bij het aantreffen van een wapen (zoals bedoeld in de Wet Wapens en Munitie) wordt altijd de politie geïnformeerd en wordt de bezoeker de toegang tot de horecagelegenheid ontzegd.

Vernieling en vandalisme

 • Bezoekers die zich bij het verlaten van een horecagelegenheid luidruchtig gedragen, vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten, wildplassen of anderszins overlast voor de omgeving veroorzaken, kan de toegang tot de betreffende gelegenheid - tijdelijk - worden ontzegd.

Huisregels Horeca

 • De verantwoordelijkheid van de ondernemer De horecaondernemer dient de bedrijfsvoering van zijn gelegenheid volgens wettelijke regelgeving op orde te hebben.

Hinderlijk gedrag of ongewenste intimiteiten

 • Handelingen en uitlatingen die duiden op discriminatie zijn verboden. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt in eerste instantie een waarschuwing. Bij herhaling van dat gedrag wordt de bezoeker verwijderd.
 • Afhankelijk van de ernst van het gedrag kan door de horecaondernemer een lokaalverbod worden opgelegd.

Consumptie

 • De bezoeker is verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen de gelegenheid of op het terras te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan dat bezoekers zelf drank en/of etenswaren mee naar binnen nemen.

Garderobe

 • Als in een horecagelegenheid aangegeven is dat gebruik van de garderobe verplicht is, dient de bezoeker zich aan dit voorschrift te houden.
 • Zonder geldig bewijs worden geen jassen teruggegeven. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eigendommen die worden achtergelaten in jassen, tassen e.d..

Eigendommen bezoekers

 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. Ondernemers zijn niet aansprakelijk in geval van diefstal, vermissing en/of beschadiging.

Eigendommen horecaondernemer

 • Bezoekers mogen zonder toestemming geen eigendommen van de Ondernemer meenemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook voor flessen of glazen. Wie beschadiging veroorzaakt, moet betalen voor reparatie of vervanging.

Calamiteiten

 • Bij mogelijke calamiteiten moeten de bezoekers te allen tijde de instructies van de horecaondernemer en/of het –personeel opvolgen.

Klachten

 • Klachten van welke aard dan ook kan de bezoeker bij de horecaondernemer melden.
 • Klachten over discriminatie kunnen worden ingediend bij het panel deurbeleid. Dat kan per e-mail info@heerlijkuitinalmere.nl, door het klachtenformulier in te vullen op de site.